Download onze algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN van Scheepers Bouw & Ontwikkeling B.V.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten, overeenkomsten, leveringen en diensten door
Scheepers Bouw & Ontwikkeling B.V., gevestigd te (5684 MX) Best aan het adres Varshaak 14, ingeschreven in het handelsregister onder
KvK-nummer 90242769 (hierna te noemen: Scheepers) gedaan of aangegaan met derden (hierna te noemen: opdrachtgever), alsmede op
de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2. Toepasselijkheid van andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 2: Offerte
2.1. Alle aanbiedingen en offerten zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders aangegeven. Scheepers is
bevoegd een aanbod tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt te herroepen.
2.2. Door Scheepers vermelde prijzen, aanneemsommen, kosten of honoraria in aanbiedingen, offerten, drukwerk en andere documenten
zijn uitsluitend informatief en binden Scheepers niet. Voorts zijn alle prijzen exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
2.3. Een offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, de benodigde materialen en geeft inzicht in de
prijsvormingsmethode die voor de werkzaamheden wordt gehanteerd. Scheepers maakt onderscheid in: aangenomen werk, regiewerk en
meerwerk. Een combinatie van voornoemde prijsvormingsmethoden is eveneens mogelijk.
2.4. Een aanbod is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens. Scheepers gaat uit van de juistheid en volledigheid van de
gegeven informatie en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden die daaruit ontstaan.
2.5. Eventuele door Scheepers verstrekte tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen blijven eigendom van
Scheepers. Verspreiding door aan derden ter hand te stellen, te tonen, kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen is verboden.
Indien aan Scheepers geen opdracht wordt verleend, dienen de documenten binnen veertien dagen retour te worden verzonden, bij
gebreke waarvan een redelijke vergoeding in rekening zal worden gebracht.

Artikel 3: Overeenkomst en contractstukken
3.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Scheepers een opdracht heeft bevestigd, door aanvaarding van een aanbod of wanneer
Scheepers een opdracht in uitvoering heeft genomen. Inkoop van benodigde materialen wordt aangemerkt als begin van uitvoering van de
opdracht.
3.2 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Scheepers tegenover
ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
3.3 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte c.q. opdrachtbevestiging en eventueel daarvan deel uitmakende
stukken, deze algemene voorwaarden en eventuele nadien schriftelijk gemaakte afspraken.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Scheepers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de op dat moment bekende
technieken.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een tijdige verkrijging van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en
goedkeuringen, zoals o.a. vergunningen, ontheffingen of andere noodzakelijke beschikkingen. Opdrachtgever is verplicht op verzoek van
Scheepers een kopie van deze bescheiden over te leggen.
4.3. Opdrachtgever zorgt voor de (tijdige) bereikbaarheid van het werkterrein voor de aflevering van bij de opdracht benodigde
bouwstoffen en/of hulpmiddelen.
4.4. Opdrachtgever stelt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op eigen kosten voldoende aansluitingsmogelijkheden en gebruik
van gas, water en elektriciteit ter beschikking.
4.5. Opdrachtgever zorgt dat Scheepers alle werkzaamheden onder omstandigheden kan uitvoeren die voldoen aan de wettelijke
veiligheidseisen en andere voorschriften.
4.6. Indien opdrachtgever in gebreke is met een van de in voorgaande leden genoemde vereisten en de werkzaamheden van Scheepers
hierdoor niet of niet naar behoren kunnen worden verricht, is opdrachtgever verplicht de als gevolg daarvan ontstane schade te
vergoeden.
4.7. Scheepers is gerechtigd om werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Meer- en minderwerk
5.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats ingeval van wijzigingen van de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de
uitvoering, ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten, alsmede ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
5.2. Voorstellen tot aanvullingen of wijzigingen van de oorspronkelijke overeenkomst zijn, behoudens spoed, voor Scheepers pas bindend
nadat Scheepers de wijziging schriftelijk heeft bevestigd.
5.3. Scheepers streeft ernaar om opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van prijsverhogingen ten gevolge van meerwerk of andere
kostenverhogende omstandigheden, tenzij opdrachtgever geacht wordt dit te begrijpen. Het meerwerk wordt berekend op basis van de
prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
5.4. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Scheepers op het in rekening brengen van meerwerk onverlet.
Artikel 6: Kostenverhogende omstandigheden
6.1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen
rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Scheepers niet kunnen worden toegerekend en die
de kosten van het werk verhogen. Dergelijke kostenverhogende omstandigheden geven Scheepers recht op vergoeding van de daaruit
voortvloeiende gevolgen.
6.2. Indien Scheepers van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of
kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden
vergoed.
6.3. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te
beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden
vastgesteld.

Artikel 7: Levertijd/uitvoeringsperiode
7.1. Een overeengekomen levertijd/uitvoeringsperiode is slechts indicatief en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Overschrijding van een overeengekomen levertijd/uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding.
7.2. De levertijd/uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer overeenstemming is bereikt over alle technische details en Scheepers in het bezit
is van alle relevante informatie, goedkeuringen en opeisbare (termijn)betalingen.
7.3. Indien bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen waarmee Scheepers voorafgaand aan de werkzaamheden geen
rekening behoefde te houden, wordt de levertijd/uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Scheepers redelijkerwijs nodig acht om het
werk te verrichten.

Artikel 8: Betaling
8.1. De betaling vindt in beginsel plaats conform een tussen opdrachtgever en Scheepers overeengekomen termijnschema.
8.2. Indien partijen geen termijnschema zijn overeengekomen, dient de betaling door opdrachtgever (telkens) te geschieden binnen
veertien dagen na factuurdatum. Dat geldt ook ingeval van regiewerk en/of meerwerk. Scheepers is uitdrukkelijk gerechtigd om tussentijds
periodiek te factureren.
8.3. Indien opdrachtgever niet binnen de in dit artikel vermelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, treedt er van
rechtswege verzuim in zonder dat enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook is vereist. In dat geval is Scheepers bevoegd om tot
invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan en daarbij de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen zonder voorafgaand
een ingebrekestelling te versturen. De rente wordt berekend vanaf het verstrijken van de uiterste dag van betaling tot en met de dag
waarop het volledig verschuldigde bedrag is voldaan. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de
wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de opdrachtgever een particulier betreft, is de wettelijke rente verschuldigd.
8.4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Scheepers dient te maken, komen voor rekening van opdrachtgever. De hoogte
van de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend
besluit.
8.5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8.6. Opdrachtgever is niet bevoegd om vorderingen op Scheepers te verrekenen of de nakoming van zijn verplichtingen jegens Scheepers
op te schorten.
8.7. Alle vorderingen van Scheepers op opdrachtgever worden direct opeisbaar indien:
– opdrachtgever in verzuim verkeert (zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel);
– beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
– het faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
– opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
– opdrachtgever (natuurlijke persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt
gesteld of is komen te overlijden.
In voormelde gevallen is Scheepers tevens bevoegd tot (integrale of partiële) ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9: Ontbinding en annulering
9.1. Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. In dat geval worden bestaande
vorderingen direct opeisbaar en wordt opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade zijdens Scheepers.
9.2. Het is niet mogelijk een opdracht te annuleren, tenzij Scheepers hier uitdrukkelijk mee instemt. Indien Scheepers instemt met de
annulering, is de opdrachtgever gehouden reeds gemaakte kosten te voldoen.
9.3. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van opschorting van
betalingen, stilleggen of liquidatie van zaken van opdrachtgever of diens overlijden, is Scheepers gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, te ontbinden, zonder dat hij tot enige vergoeding van schade
zijdens opdrachtgever kan worden verplicht.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle geleverde zaken en materialen blijven eigendom van Scheepers, totdat opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met Scheepers gesloten overeenkomst. Daaronder wordt mede begrepen vorderingen die
voortvloeien uit het niet nakomen van een tussen partijen geldende overeenkomst zoals schade, buitengerechtelijke kosten, rente- en
boetebedragen.
10.2. Opdrachtgever is niet bevoegd om de zaken waar – als vermeld onder lid 1 van dit artikel – een eigendomsvoorbehoud op rust te
vervreemden of te bezwaren.
10.3. Scheepers is bevoegd de afgifte van zaken die ten behoeve van opdrachtgever in bezit zijn op te schorten, totdat de opeisbare
vorderingen ter zake van het uitgevoerde werk zijn voldaan.

Artikel 11: Overmacht
11.1. Scheepers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere
omstandigheid, voorzien of niet voorzien, die niet aan Scheepers kan worden toegerekend.
11.2. Indien door een overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, zijn beide partijen bevoegd het deel
van de overeenkomst dat nog niet door Scheepers is nagekomen te ontbinden.
11.3. Indien de overmachtssituatie van tijdelijke aard is, heeft Scheepers het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het
tijdstip waarop de overmachtssituatie is geëindigd.
11.4. Indien door een overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort of de overeenkomst wordt ontbonden,
heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Alle vorderingen van Scheepers op opdrachtgever worden alsdan opeisbaar.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. Scheepers is niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
12.2. Scheepers is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit fouten in gegevens, tekeningen, aanwijzingen of adviezen door of
namens opdrachtgever verstrekt.
12.3. Scheepers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van materialen of hulpmiddelen door of namens
opdrachtgever ter beschikking gesteld of waarvan het gebruik door opdrachtgever is voorgeschreven.
12.4. Scheepers is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade zoals gevolgschade, opzichtschade of schade veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen en/of van niet leidinggevende ondergeschikten.
12.5. Scheepers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden verricht door
derden in opdracht van opdrachtgever.
12.6. Scheepers is niet aansprakelijk voor gebreken aan de (on)roerende zaak waar het werk aan wordt verricht.
12.7. Indien Scheepers niettegenstaande de voornoemde uitsluitingen en beperkingen verplicht is tot het vergoeden van schade, is de
vergoeding beperkt tot het bedrag waartegen Scheepers uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is
verzekerd. Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering wordt verkregen, is de verplichting tot het vergoeden van schade
beperkt tot het desbetreffende factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13: Oplevering
13.1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien:
a. opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is goedgekeurd, of;
b. Scheepers heeft bericht dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen vijf dagen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt bezwaren
tegen goedkeuring van het werk te hebben, of;
c. opdrachtgever het werk of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen. De dag van ingebruikneming geldt als de dag van
goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
13.2. Indien opdrachtgever het werk afkeurt, moet opdrachtgever dit schriftelijk en gemotiveerd aan Scheepers kenbaar maken. Scheepers
dient daarbij in de gelegenheid te worden gesteld om het werk alsnog op te leveren.
13.3. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is Scheepers niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk,
behoudens ingeval van een uitzondering die volgt uit de wet.

Artikel 14: Klachtplicht
14.1. Klachten ten aanzien van de door Scheepers verrichte werkzaamheden moeten binnen veertien dagen nadat opdrachtgever de
tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk bij Scheepers kenbaar worden gemaakt, bij gebreke
waarvan opdrachtgever geen beroep meer kan doen op een vermeend gebrek in de prestatie. Daarbij is de opdrachtgever verplicht om
Scheepers te gelegenheid te geven om een toerekenbare tekortkoming en/of gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen, voor zover
Scheepers daarvoor aansprakelijk is.
14.2. Klachten over een factuur dienen binnen de betalingstermijn bij Scheepers schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht
15.1. Op alle met Scheepers gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen tussen Scheepers en opdrachtgever over de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst worden
beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.